UploadImage

บริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด

ชื่อบริษัท เอส.ที.เมนเทนแนนซ์ แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ รับเหมาติดตั้งวางระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัดทุกประเภท ประกอบกิจการซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์
บ้านเลขที่ 15
หมู่
อาคาร
ซอย
ถนน ถนนบ้านพลง
แขวง/ตำบล ตำบลมาบตาพุด
เขต/อำเภอ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก