UploadImage

บริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัด

ชื่อบริษัท สวิฟท์ โฟรเซ่น จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจคัด บรรจุ แปรรูปและแช่แข็ง ผัก ผลไม้
บ้านเลขที่ 65/2
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลดอนข่อย
เขต/อำเภอ อำเภอกำแพงแสน
จังหวัด นครปฐม
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก