UploadImage

บริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด

ชื่อบริษัท ยูนิค เอ็ม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการรับจ้างตรวจสอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผ ลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
บ้านเลขที่ 7/220
หมู่ หมู่ที่ 6
อาคาร
ซอย ซอยพรประภา
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลมาบยางพร
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก