UploadImage

บริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จำกัด

ชื่อบริษัท พลาเซส (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภท บริษัทจำกัด
ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการค้าส่งผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานพาหนะหรือเคลือบด้วยพลาสติก ประกอบการค้าส่งภาชนะบรรจุอาหาร
บ้านเลขที่ 64/33
หมู่ หมู่ที่ 4
อาคาร
ซอย
ถนน
แขวง/ตำบล ตำบลปลวกแดง
เขต/อำเภอ อำเภอปลวกแดง
จังหวัด ระยอง
แจ้งอัพเดทข้อมูล คลิก