Graphic Design

การออกแบบกราฟิก

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (UI) การออกแบบแบรนด์หรืออัตลักษณ์องค์กร (CI) การออกแบบโฆษณา (Advertising) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการออกแบบกราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม (Signage) ครอบคลุมงานกราฟิกทุกแขนงทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อมีเดียต่างๆ

จุดเด่นของสาขา

“การันตีเกมส์ดังไกลถึงต่างประเทศ จากฝีมือรุ่นพี่ในคณะ!”

เปิดอนาคตสู่การเป็นดีไซน์เนอร์ในดิจิทัล ครีเอทีฟดีไซน์ นักออกแบบ UX/UI ทำงานด้านการออกแบบและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น การสร้างแบรนด์ การออกแบบเว็บไซต์ UX/UI ออกแบบเพคเกจจิ้ง สร้างสรรค์งานโฆษณา e-Magazine ออกแบบ Infographic และสนุกไปกับการทำงาน Motion Graphic นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจดิจิทัลผสมผสานไปกับงานออกแบบอย่างลงตัว

ค่าเทอม

ค่าเทอมที่ 1

การออกแบบกราฟิก
43700
38,700บาท ค่าเทอมปีการศึกษาที่ 1
  • เทอมที่ 2 / 40,600.-
Popular

กองทุนกู้ยืมฯ

การออกแบบกราฟิก
60,000 บาท ลักษณะที่ 2 + Human*
  • ผู้จบ ม.6/ปวช/กศน.
  • ภาคเรียนปกติ

การชำระเงินลงทะเบียน

Option 1 : ชำระโดยการกู้ยืม กยศ. เริ่มต้นเพียง 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้ยืมจาก กยศ.
Option 2 : ชำระด้วยตนเองเต็มจำนวน
Option 3 : ชำระด้วยตนเองบางส่วน 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โครงสร้างหลักสูตร​

แผนการสอน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบกราฟิก เป็นหลักสูตรที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบอินโฟกราฟิก (Infographic) การออกแบบกราฟิกเคลื่อนไหว (Motion Graphic) การออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟส (UI) การออกแบบแบรนด์หรืออัตลักษณ์องค์กร (CI) การออกแบบโฆษณา (Advertising) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการออกแบบกราฟิกสำหรับสภาพแวดล้อม (Signage) ครอบคลุมงานกราฟิกทุกแขนงทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อมีเดียต่างๆ

 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์9หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร12หน่วยกิต
     ค. กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์9หน่วยกิต
  หมวดวิชาศึกษาเฉพาะด้าน        93หน่วยกิต
     ก. กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ    21หน่วยกิต
     ข. กลุ่มวิชาชีพบังคับ41หน่วยกิต
     ค. กลุ่มวิชาชีพเลือก31หน่วยกิต
  หมวดวิชาเลือกเสรี        15หน่วยกิต
  รวม138หน่วยกิต

เรื่องเล่น เราจริงจังระดับไหน?

งานออกแบบสร้างสรรค์ตราสัญลักษณ์องค์กร ( Corporate Identity ) ออกแบบตั้งแต่โลโก้ ไปถึงองค์ประกอบอื่นๆที่ใช้ภายในองค์กรนั้นๆ


รูปแบบการเรียนการสอนของสาขาประกอบด้วยหลักการดังนี้
เรียนกับมืออาชีพ
“เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์” จริง อาจารย์กว่า 99% มีประสบการณ์การทำงานจริง เชี่ยญชาญในสาขาอาชีพต่างๆ มีโครงการ The Profesional เชิญ Idol แต่ละวงการมาแชร์ประสบการณ์

เน้นการออกแบบงานกราฟิก
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

โอกาสทางวิชาชีพ
1. Interactive Designer 
   นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design ผู้ออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
2. Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว
3. Motion Graphic Designer
   นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
4. Photographer
    ช่างภาพ
5. Creative
    นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
6. Art Director
   ผู้กำกับศิลป์ ที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด 
7. Creative Director
    ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบกราฟิก)
  • (อักษรย่อ) : ศป.บ. (การออกแบบกราฟิก)
  • ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Fine and Applied Arts (Graphic Design)
  • (อักษรย่อ) : B.F.A. (Graphic Design)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

ภาคปกติ
เรียนในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 – 19.20 น.

CAREER PATH

การออกแบบกราฟิก

– Creative Design นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ
– Art Director ผู้กำกับศิลป์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและกำกับสไตล์งาน และการพัฒนาแนวความคิด
– Creative Director ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์
– UI Designer ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ส่วนประสานงานผู้ใช้ และการออกแบบอินเทอร์เฟสสำหรับ Application หรือเว็บไซต์
– Interactive Designer นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design) ผู้ออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ (Interface Design) หรือหน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) สื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)
– Motion Graphic Designer นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
– Graphic Designer  นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว

คณาจารย์

อาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร
หัวหน้าสาขาการออกแแบบกราฟิก
อาจารย์อาคม จงไพศาล
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก
อาจารย์สุนทรี เฉลียวพงษ์
อาจารย์ประจำสาขาการออกแแบบกราฟิก

Review
สิ่งใหม่ จุดเด่น จุดแตกต่าง

สร้าง Skill Creative Design, UX UI Design, ที่พร้อมสื่อสาร สร้างแบรนด์ ออกแบบ CI, Signage, Infographic, Typography, Product & Packaging Design, Photography, VDO Editing, Publishing, Website

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบกราฟิก
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 248,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 342,50051,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)412,400

ค่าเทอมสาขา

คณะ/สาขาวิชาลักษณะการกู้ยืมฯเทอม 1ตลอด หลักสูตร
 คณะดิจิทัลมีเดีย
ดิจิทัลอาร์ตส์2 + Human*43,000 38,000410,400
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์2 + Human*43,000 38,000410,400
การออกแบบกราฟิก2 + Human*43,000 38,000412,400
การออกแบบกราฟิก (หลักสูตร ปวส.)2 + Human*65,000 60,000247,600
การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม2 + Human*43,000 38,000407,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาดิจิทัลอาร์ตส์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00053,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 343,50045,90014,600
ปีการศึกษาที่ 442,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขา คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50047,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)410,400

คณะดิจิทัลมีเดีย

ปีการศึกษาเทอม 1เทอม 2เทอม 3
สาขาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
ปีการศึกษาที่ 143,000 38,00052,30022,300
ปีการศึกษาที่ 251,60046,70017,600
ปีการศึกษาที่ 341,50044,90014,600
ปีการศึกษาที่ 443,80029,100
  ลักษณะการกู้ยื่มฯ2 + Human*
  ค่าเทอม (4ปี)407,400