แนะนำหน่วยงาน


                                      UploadImage
                                                                             (ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์)
                                       ผู้ก่อตั้ง USR : รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Welcome
ขอต้อนรับสู่ USR

>>>จากความตั้งใจและเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง USR ได้เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆ และผู้ที่สนใจจาก 25 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมอุดมการณ์ มีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น และได้เริ่มดำเนินนโบายดังกล่าวในมหาวิทยาลัยศรีปทุม นโยบายหลักสำคัญ 4 ประการของ USR คือ
1.สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีภายในรั้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุม และชุมชนรอบข้าง
2.ปลุกและปลูกจิตสำนึกให้กับชาว มหาวิทยาลัยให้มี DNA ที่แสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อสังคม
3.สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายความรับผิดชอบต่อสังคมกับภาครัฐ เอกชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่งประเทศ
4.ส่งเสริมคนทำความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม

>>>ในปีแรกของการก่อตั้ง USR เป็นเสมือนการหว่านเมล็ดพืชไว้ในดินและเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าอย่างรวดเร็วโดยน้ำใจ พลังสมองและแรงกายจากทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ แต่ต้นกล้าจะเจริญงอกงามและแข็งแรงได้จะต้องอาศัยคนที่มีน้ำใจ มีความคิดและมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะกระทำสิ่งที่ดีให้กับสังคมโดยไม่หวังผลประโยชน์ส่วนตัว สังคมจะดีได้จะต้องมีผู้เห็นแก่ตัวน้อยลงและคำนึงถึงประโยชน์สุขของสังคมเป็นที่ตั้ง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนผู้ที่มีน้ำใจและผู้ที่ต้องการเห็นสังคมที่น่าอยู่ สำหรับคนในสังคมปัจจุบันและอนุชนคนรุ่นหลังในสังคมอนาคตมาช่วยกันรดน้ำ ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ให้ USR เป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่อย่างสมบูรณ์ มีพลังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญอย่างยั่งยืน และเป็นเวทีเสรีแห่งการสรรสร้างความดีของทุกคน

>>>ขอถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม อธิการบดี มหาวิทยลัยศรีปทุม ที่ปรึกษา USR คณะผู้บริหาร ประธานโครงการผู้เข้าร่วมและผู้สนับสนุนโครงการทุกคนที่ได้ร่วมมือร่วมใจกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ตลอดไป