แนะนำหน่วยงาน


UploadImage

ผศ. ดร.สิรินธร สินจินดาวงศ์
ผู้อำนวยการ

โทรศัพท์: 1198
อีเมล์: sirinthorn.si@spu.ac.th

การศึกษา
ค.ด. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กศ.ม. การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

 

     
UploadImage นายภาณุเดช ประทุมมา
นักพัฒนาการศึกษา

โทรศัพท์: 1182
อีเมล์:
panudach.ph@spu.ac.th

การศึกษา
ค.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร
บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์  มหาวิทยลัยราชภัฏพระนคร

 
   

 

UploadImage

นายกรกฎ ผกาแก้ว
โทรศัพท์: 1182
อีเมล์: korakot.pa@spu.ac.th

การศึกษา
ศษ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม