ถามตอบ

ถาม : ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอนตั้งอยู่ที่ไหน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) อาคาร 40 ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 8 ห้อง 11-807

ถาม : องค์ประกอบของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีอะไรบ้าง

1. โครงการสอน แผนการสอน และหัวข้อการสอนที่ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา
2. มีการเรียบเรียงเลขหน้าอย่างเป็นระบบตามหัวข้อ/สารบัญ
3. มีการพิสูจน์อักษร และเอกสารอ่านได้ทั้งภาพและตัวอักษร
4. มีการเผยแพร่และนำไปใช้มาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
5. มีบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

ถาม : คุณภาพของเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอน มีเกณฑ์ประเมินอย่างไร

1. มีเนื้อหาครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ในประมวลรายวิชา
2. มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. ในแต่ละหัวข้อมีคำอธิบาย/คำบรรยายที่มากพอแก่การเข้าใจ
4. มีการเรียงลำดับการนำเสนอเนื้อหาหรือความคิดในเอกสารได้ดี
5. มีแบบฝึกหัดหรือโจทย์คำถามที่เหมาะสมกับเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ
6. มีตัวอย่างหรือกรณีศึกษาสำหรับการอธิบายจำนวนมาก
7. ความถูกต้องชัดเจนของเนื้อหาตามหลักวิชาการ
8. การกำหนดเนื้อหาเหมาะสมกับเวลาในการสอน
9. ความเหมาะสมของการใช้ภาษาและความสม่ำเสมอของการเขียน
10. ความทันสมัยของเอกสารที่ใช้อ้างอิง