แนะนำหน่วยงาน


บริการงานวิชาทหาร

การขอผ่อนผันตรวจเลือกทหารกองเกิน (ช่วงเดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน)

คุณสมบัติ

1.นักศึกษาชายที่มีเคยเข้ารับราชการฝึกวิชาทหารแต่ไม่สำเร็จชั้นปีที่ 3 ซึ่งมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึง 26 ปี

2.นักศึกษาใหม่โอนย้ายสถานศึกษากรณีเคยได้รับการผ่อนผันฯ มาจากสถานศึกษาเดิม

หลักฐานประกอบ

1. สำเนาสด.9 (หน้า-หลัง) จำนวน 3 ฉบับ  (ตัวอย่าง สด.9)
2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร สด.35  จำนวน 3 ฉบับ  (ตัวอย่าง สด.35)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ และ สำเนา 2 ฉบับ (ตัวอย่าง หนังสือรับรอง)   (ขอได้ที่สำนักงานทะเบียน อาคาร 1 ชั้น L)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ


**เอกสารสำเนาทุกฉบับให้นักศึกษาลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องฉบับ**

การส่งเอกสาร
ยื่นเอกสารการขอผ่อนผันฯ ได้ที่งานวิชาทหาร อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 เวลา 9.00-16.30 ภายในเดือน พฤศจิกายนของทุกปี
(หากพ้นกำหนดการส่งหลักฐานประกอบ งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษาไม่รับรับดำเนินการให้ในทุกกรณี)

ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการตรวจเลือกทหาร

1. นักศึกษาต้องไปตรวจสอบรายชื่อตนเองตามภูมิลำเนาทหาร ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม หากไม่มีรายชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อบุคคลผ่อนผัน ให้มาแจ้งสถาบันการศึกษาเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป

2. นักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ผ่อนผันฯต้องไปรายงานตัวต่อคณะกรรมการตรวจเลือกเพื่อพิจารณาผ่อนผันในคราวที่มีคนพอทุกปีจนกว่าจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบัน

3. นักศึกษาต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) ของตนเป็นประจำทุกปีหลังได้รายงานตัวต่อคณะกรรมการในวันตรวจเลือกฯ

4. นักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันฯเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันแล้วจะต้องแจ้งให้อำเภอตามภูมิลำเนาทหารของตนทราบ ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

ผู้ใดไม่แจ้งจะมีความผิดตามกฏหมาย มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 200 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่งการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ กับมหาวิทยาลัย จะกระทำครั้งเดียวแต่มีสิทธิ์ผ่อนผันจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ผ่อนผันให้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์เท่านั้น หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 (ช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม)

คุณสมบัติ
1. มีอายุไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์
2. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษาที่กรมการรักษาดินแดน มิได้เปิดทำการฝึกวิชาทหารมาก่อน

หลักฐานประกอบ
1. ใบสมัคร (ทบ.349-001)   [downloadใบสมัคร (ทบ.349-001)]
ติดรูปถ่ายขนาด 3×4 ซ.ม. ต้องลงนามให้คำยินยอมโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
2. หนังสือเงื่อนไขประกอบการสมัครเป็น นศท. [download]
3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
4. หลักฐานการศึกษา รบ.1
5. ใบรับรองการตรวจร่างกาย จากโรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน ที่รัฐบาลรับรอง หน่วยตรวจโรคของทหาร และสถานพยาบาลเอกชนตามแบบฟอร์มที่หน่วยบัญชาการกำลังสำรองกำหนด  [download ใบรับรองการตรวจร่างกาย]

การส่งเอกสาร
ยื่นเอกสารการสมัคร ได้ที่งานวิชาทหาร อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 เวลา 8.30-16.30


การรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 (ช่วงเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม)

คุณสมบัติ
1. นักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นใช้เอกสาร ใบรายงานตัว (รด.2)  [download ใบรายงานตัว (รด.2) ]
2. นักศึกษาวิชาทหารที่รายงานตัวซ้ำชั้น เลื่อนชั้นโอนย้านสถานศึกษาใบรายงานตัว (รด.3)  [download ใบรายงานตัว (รด.3) ]

หลักฐานประกอบ
1. ใบรายงานตัวสีเขียว(รด.3 หรือ รด.2)
2. หนังสือรับรองการฝึก จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองขอรอรับสิทธิ์ จำนวน 1 ฉบับ

การส่งเอกสาร
ยื่นเอกสารการรายงานตัวได้ที่งานวิชาทหาร อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 เวลา 8.30-16.30


การขอรอรับสิทธินักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 (เดือนกรกฎาคม)

คุณสมบัติ
1. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 – 5 ที่ไม่สามารถเรียนวิชาทหารและประสงค์ขอรอรับสิทธิเพื่อเรียนวิชาทหารในปีถัดไป ลงชื่อในบัญชีเพื่อขอรอรับสิทธิที่งานวิชาทหาร

หลักฐานประกอบ
1.ใบรับรองการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (ขอได้ที่ศูนย์ฝึก)

การส่งเอกสาร
ยื่นเอกสารการขอรอรับสิทธิ์ ได้ที่งานวิชาทหาร อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501 เวลา 8.30-16.30


ขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร (ช่วงเดือนพฤษภาคม)

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3หรือที่มีประสงค์จะศึกษาต่อในชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับหมายเรียกพลเพื่อเข้าฝึก ต้องติดต่อแสดงความประสงค์ขอผ่อนผันเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี

หลักฐานการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. สำเนาหนังสือตรวจสอบสภาพกองหนุน จำนวน 2 ฉบับ(ถ้ามี)
2. สำเนาสด.8 จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

** ลงลายมือชื่อนักศึกษา รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

การส่งหลักฐาน
นำส่งงานวิชาทหาร อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ข้อปฏิบัติหลังการยื่นเรื่องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร
1. ติตตามการได้รับสิทธิ์การขอผ่อนผันการเรียกพลฯจากการอนุมัติ ของกระทรวงกลาโหมได้ที่งานวิชาทหาร หลังจากยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารประมาณ 10 วัน เพื่อขอถ่ายสำเนา หนังสือตอบรับ และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการผ่อนผันการเรียกเพื่อฝึกวิชาทหาร เก็บไว้เป็นหลักฐานจนกว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

2. หลังสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องแจ้งต่องานวิชาทหารเพื่อการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้พ้นฐานะการผ่อนผันเรียกพล แจ้งต่อกระทรวงกลาโหมต่อไป24160

งานวิชาทหาร กลุ่มงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 10-501 02-5791111  ต่อ 3177
จันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00 – 16.30 น.