แนะนำหน่วยงาน


ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
 UploadImage อาทิตย์ เสาธงใหญ่
ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2631
อีเมล์: 
artid.sa@spu.ac.th
 UploadImage เฉลิมชัย สินธุอารีย์
อาจารย์ประจำ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2630
อีเมล์: chalermchai.si
@spu.ac.th
 UploadImage ทิพย์สุดา วดีศิริศักดิ์
เลขานุการ ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2162
อีเมล์: tipsuda.wa
@spu.ac.th