แนะนำหน่วยงาน


บริการประกันอุบัติเหตุ

 

pa1

1. การประกันอุบัติเหตุของมหาวิทยาลัยศรีปทุม

1.1      นักศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) รวมถึงนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติ  และภาคพิเศษ  จะได้รับความคุ้มครองโดยจะเริ่มมีผลทันทีที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าประกันอุบัติเหตุ

1.2      ถ้าในกรณีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะไม่คืนเบี้ยประกันภัยให้  โดยจะให้ความคุ้มครองจนสิ้นสุดระยะเวลาเอาประกันภัย

1.3      จำนวนเงินเอาประกันภัยคนละ  200,000.-บาท  ค่ารักษาพยาบาลคนละ 20,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

1.4      นักศึกษาจะได้รับบัตรประกันฯ เพื่อนำบัตรไปยื่นต่อสถานพยาบาลที่ทำข้อตกลงเมื่อเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงิน

1.5      กรณีไม่มีบัตรประกันฯไปยื่นต่อสถานพยาบาล ให้นักศึกษาสำรองจ่ายแล้วมายื่นเรื่องขอเบิกเงินคืนในภายหลัง

 

2.  ขั้นตอนการขอรับเงินคืน กรณีสำรองจ่าย (งานประกันอุบัติเหตุ อาคาร 10 ชั้น 5 ห้อง 501)

2.1      นักศึกษาขอแบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ รับได้ที่งานประกัน

(หรือ download แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ ได้ที่นี่ คลิ๊ก)

 

2.2      นักศึกษา ยื่นเอกสารประกอบการเบิกที่ งานประกันอุบัติเหตุ

2.3      นักศึกษาลงชื่อไว้เป็นหลักฐานเมื่อมาส่งเอกสารประกอบการเบิก

2.4      รอรับเงินค่าสินไหมประกันอุบัติเหตุคืนเข้าบัญชีธนาคาร ประมาณ 20 วัน

 

3.       เอกสารที่ใช้ประกอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุทั่วไป(กรณีสำรองจ่าย)

3.1      แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าทดแทนเนื่องจากอุบัติเหตุ

3.2      ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

3.3      สำเนาบัตรประชาชน

3.4      สำเนาหน้าบัญชีธนาคารใดก็ได้

3.5      กรณีอุบัติเหตุจราจร (แบบบันทึกประจำวันตำรวจ ถ้าแจ้งความ)

3.6      กรณีถูกทำร้ายร่างกาย (ต้องมีบันทึกประจำวันตำรวจ)

 

4.       สิทธิในการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัย

4.1           ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุตรธิดาของข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานของ เอกชน (ยกเว้นมหาวิทยาลัยศรีปทุม) ซึ่งมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดของตน เมื่อได้ใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล และได้รับเงินรักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปแล้วจากต้นสังกัดของตนจะไม่สามารถใช้สิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทได้อีกเว้นแต่เงินค่ารักษา พยาบาลที่ได้รับนั้นไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปจริงโดยบริษัทจะชดใช้ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้รับแต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

4.2           ในกรณีที่บุคคลภายนอกทำละเมิดและมีผลให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ เมื่อผู้กระทำละเมิดได้ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลจำนวนนี้จากบริษัท เว้นแต่เงินค่ารักษาพยาบาลที่ได้รับนั้นไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาล ที่ได้จ่ายไปจริง โดยบริษัทจะชดใช้ส่วนที่ผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับ แต่สูงสุดไม่เกินจำนวนเงินค่ารักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อประกันภัยไว้

4.3           ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยจำเป็นต้องรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้น ให้ถือว่าค่ารักษา พยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายไปแต่ละครั้งเป็นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันและมีสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ทำประกันภัยไว้นอกเหนือจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามผลประโยชน์พื้นฐานแล้ว  ผู้รับประโยชน์มีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยได้ด้วย

4.4           ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัดหรือจากต้นสังกัดของบิดามารดา หรือจากบุคคลภายนอกผู้ทำละเมิดแล้ว  แต่เงินค่ารักษาพยาบาลนั้นไม่คุ้มกับค่ารักษาพยาบาลที่ได้จ่ายไปจริง และผู้เอาประกันภัยต้องการจะเรียกให้บริษัทชดใช้ค่ารักษาพยาบาลส่วนที่ผู้เอาประกันไม่ได้รับ ซึ่งสูงสุดไม่เกินจำนวนค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อประกันภัยไว้   ผู้เอาประกันภัยจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด หรือจากต้นสังกัดของบิดามารดา หรือจากผู้ทำละเมิดแทนใบเสร็จรับเงินตัวจริง  ซึ่งได้ใช้เบิกจ่ายเงินไปแล้วก็ได้

 

5.      การปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเฉพาะกรณีสูญเสียอวัยวะและสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 

5.1      ให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทและมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

5.2      ให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัย รวบรวมเอกสารต่อไปนี้

ก.)     หลักฐานทางการแพทย์  เช่น  ใบรับรองแพทย์  ฟิล์มเอกซเรย์  และผลการรักษา

ข.)     กรณีสูญเสียอวัยวะให้ถ่ายรูปอวัยวะส่วนที่สูญเสีย และถ่ายรูปเต็มตัวของผู้เอาประกันภัยมาด้วย

ค.)     สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้เอาประกันภัย

ง.)      หนังสือ หรือ คำรับรองของมหาวิทยาลัย

จ.)     สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี)

 

6.  การปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต  

6.1       ให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยแจ้งให้บริษัทและมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้

6.2      ให้ผู้รับประโยชน์หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยรวบรวมเอกสารต่อไปนี้

ก.) แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ข.) สำเนาใบชันสูตรพลิกศพทั้งด้านหน้าและหลัง (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)

ค.) สำเนาใบรายงานการผ่าศพ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้) กรณีมีการผ่าศพพิสูจน์

ง.) สำเนาใบรับรองการเสียชีวิตหรือหนังสือรับรองการตาย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้) ถ้ามี

จ.) สำเนาใบแจ้งความ และ/หรือ สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ(รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)

ฉ.) สำเนาใบมรณะบัตรของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)

ช.) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์)

ซ.) สำเนาใบทะเบียนสมรส (บิดา-มารดา, สามี-ภรรยา)

ฌ.) หนังสือรับรองสถานะโสดของผู้เอาประกันภัยและเอกสารพยาน (แบบฟอร์มตัวอย่างจาก มหาวิทยาลัย)

ญ.) หนังสือรับรองบิดา-มารดาหรือคู่สมรส ไม่ได้จดทะเบียนสมรส (แบบฟอร์มตัวอย่างจาก มหาวิทยาลัย)

ฎ.) หนังสือรับรองบุคคล (กรณีใบมรณบัตรไม่ระบุเลขที่บัตรประชาชนบิดาหรือมารดา และอื่น ๆ)

มหาวิทยาลัยจะรวบรวมเอกสารต่างๆ  ส่งให้แก่ตัวแทนที่บริษัทส่งมาประสานงานกับมหาวิทยาลัย

 

 

ยื่นเอกสารและติดต่อสอบถาม ได้ที่ งานประกันอุบัติเหตุ กลุ่มงงานกิจการนักศึกษา อาคาร 10-501

โทรศัพท์ 0 2579 1111 ต่อ 3177 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.00-16.30 น.

 

24160