แนะนำหน่วยงาน


สโมสรนักศึกษา
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นองคืกรที่เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของนักศึกษา เป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานในการทำกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ซึ่งได้มาด้วยการเลือกตั้ง และรับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ปฎิบัติหน้าที่อยู่ในวาระ 1 ปี ทำหน้าที่บริหารงาน และดำเนินงานของสโมสรนักศึกษา ภายใต้การดูแล และการให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา และชมรม ติดต่อสโมสรนักศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ชั้นใต้ดินอาคารกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร 10 ) โทร 0 2579 1111 ต่อ 1180