แนะนำหน่วยงาน


กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
UploadImage สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2135
อีเมล์: 
surasak.su@spu.ac.th
UploadImage วิไลลักษณ์ นิลจำรัส
เลขานุการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1440
อีเมล์: wilailuck.ni
@spu.ac.th
UploadImage เกียรติชัย พิบูลย์ทรัพย์สิน
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 3177
อีเมล์: kiattichai.ph
@spu.ac.th