บริการ


รูปแบบการให้บริการ

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีรูปแบบการให้บริการเพื่อให้ตรงกับความต้องการในการพัฒนาองค์กร และพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

 

In House Training : การบริการจัดอบรมในองค์กร

หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่สอดคล้องกับนโยบาย และความต้องการของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพในการทำงานของพนักงานในองค์กร อันเป็นเป้าหมายมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

Public Training : การบริการจัดอบรมโครงการอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม บุคคลภายนอกเป็นการจัดโครงการฝึกอบรมสู่ธารณชนทั่วไป ซึ่งมีทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว โดยจะมีหลักสูตรหลากหลายที่สอดคล้องกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายจึงเน้นบุคคลทั่วไปและองค์กรต่างๆ ที่ให้ความสนใจส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม ให้ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

Outsource Training : การบริการจัดฝึกอบรม

การให้บริการในการจัดฝึกอบรม สัมมนา หรือกิจกรรม ในรูปแบบต่างๆ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยองค์กรมอบหมายงาน มาดำเนินการแทน และเป็นผู้กำหนดและควบคุมกำกับงานทุกส่วนตั้งแต่นโยบายไปจนถึงการปฏิบัติงานในทุก ๆ ขั้นตอน

 

งานที่ปรึกษาให้การวิจัยและการสืบค้นข้อมูล

วิจัยและการสืบค้นข้อมูลทางธุรกิจให้คำปรึกษา นำเสนอรูปแบบงานวิจัยธุรกิจ แก้ปัญหา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ ที่สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้ได้ผลและประสิทธิภาพสูงสุดขององค์กร