แนะนำหน่วยงาน


210 X 280
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลุบล  ศิวบวรวัฒนา
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ


ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการบริการ วิชาการสู่สังคมและในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ดำเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายของ ชาติ โดยพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีพอันเป็นแนวทางการพัฒนา คนในประเทศให้มีศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน สามารถแข่งขันในเวทีสากลได้ ดังนั้นศูนย์วิทยบริการจึงมุ่งมั่นพัฒนาหลัก สูตรที่มีการบูรณาการศาสตร์ที่มีประโยชน์รวมกันในหลายแขนงวิชาและสามารถนำไป ใช้ประโยชน์ได้จริงในโลกของการทำงาน อีกทั้งมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรโดยการออกแบบที่เหมาะกับบริบทขององค์กรนั้นๆ เพื่อมุ่งมั่นในหลักวิชาที่สามารถตอบโจทย์ของ เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคม ลูกค้าและคู่แข่งอันเป็นวิถีการทำงานในยุคโลกาภิวัฒน์ในโลกแห่งอนาคตวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน (Objectives)

มุ่งให้บริการความรู้ในเชิงวิชาการและปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้อง การของ บุคลากรและผู้บริหารในองค์กร ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน อย่างมีระบบ
มุ่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการแก่สังคมในทุกแขนงวิชาด้วยรูปแบบและ วิธี การที่หลากหลาย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาเพื่อให้สังคมและเศรษฐกิจของ ประเทศมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
มุ่งสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ โดยประสานงานและสร้างความร่วมมือกับนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ เพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน องค์กรทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญให้สามารถถ่ายทอดความรู้และ ประสบการณ์สู่สังคมภายนอก เพื่อนำไปสู่การยกระดับเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับ ประเทศ
มุ่งก้าวสู่การเป็นผู้นำของหน่วยงานสถาบันการศึกษาเอกชน ที่เน้นค้นคว้าและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ปรัชญา (Philosophy)
มุ่งเน้นการให้บริการความรู้ทางด้านวิชาการ

เผยแพร่สู่ประชาชน องค์กรธุรกิจ และสังคมทั่วไปในรูปแบบของการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ทุกแขนงวิชา ที่สอดคล้องกับความต้องการควบคู่ไปกับการนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร หรือหน่วยงานตลอดจนถึงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
เผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรทุกระดับในองค์กรรวมถึงประชาชนทั่วไปในสังคม ทุกระดับชั้น โดยใช้ศักยภาพบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในทุกแขนงวิชา ให้สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำไปสู่การยกระดับเป็นสถาบันการศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยนักวิชาการที่ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ


วิสัยทัศน์ (Vision)
“Leader of the Contemporary Academic Service”
ก้าวเป็นผู้นำของการเป็นศูนย์รวมการเผยแพร่ความรู้ และให้บริการทางด้านวิชาการ ในแขนงต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากรในทุกระดับขององค์กรทั้งภาค รัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ตลอดจนครอบคลุมประชาชนในสังคมทุกระดับของประเทศ

ปณิธาน
“To Build Up Your Success… Is Our First Commitment”

เสริมสร้างความสำเร็จแก่ท่าน…คือ คำมั่นสัญญาของเรา