แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Academic Service Center Sripatum University

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 40 ปี จัดได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากนโยบายให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อให้มีความพร้อมความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และ เทคโนโลยีให้ก้าวนำทันสมัยอย่างต่อเนื่องได้

ด้วยเหตุนี้มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงได้จัดตั้ง”ศูนย์วิทยบริการ” โดยมีภารกิจหลักที่สำคัญ คือนำศักยภาพของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในแต่ละแขนงวิชา ประกอบกับการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย มาสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน และสังคม ด้วยการให้บริการความรู้เชิงวิชาการในรูปแบบของการฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้