แนะนำหน่วยงาน


ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา
 UploadImage
สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2135
อีเมล์: 
surasak.su@spu.ac.th
เลขานุการ
 UploadImage
พลิดา แกนเปะ
เลขานุการสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2136
อีเมล์: 
palida.ka@spu.ac.th
กีฬาเพื่อสุขภาพ
 UploadImage
บุษกร เพ็งหาจิตต์
อาจารย์ ประจำสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2390
อีเมล์: 
busakorn.ph@spu.ac.th
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
 UploadImage
ไตรสิทธิ์ ทิศาเจริญศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2390
อีเมล์: 
taisith.ti@spu.ac.th
 UploadImage
ภุมรี ม่วงเจริญ
อาจารย์ประจำสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2136
อีเมล์: 
Pummaree.mo@spu.ac.th
 UploadImage
ณัฐนนท์ จิตรพิลา
เจ้าหน้าที่สำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2136
อีเมล์: 
Nuttanon.ji@spu.ac.th
กีฬาเพื่อมวลชน
 UploadImage
อนันต์  เมืองทอง
อาจารย์ประจำสำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2390
อีเมล์: Anan.mu@spu.ac.th
 UploadImage
ณัฐพงษ์ วงค์ษาสิงห์
เจ้าหน้าที่ สำนักงานการกีฬา
โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 2396
อีเมล์: Nattapong.wo@spu.ac.th