ดาวเด่น ม.ศรีปทุม “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”


ดาวเด่น ม.ศรีปทุม 
การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”
“กีฬาสัมพันธ์ สร้างสรรค์มหาวิทยาลัย”
ระหว่างวันที่ 22 - 31 มกราคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) จ.ปทุมธานี (เจ้าภาพร่วม)
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) จ.นครนายก (เจ้าภาพร่วม)

“…--------------------------------------------------------…”
อัพเดตประจำวันที่  31 มกราคม 2561 (สิ้นสุดการรายงาน)
ที่ เหรียญ ชนิดกีฬา ชื่อ / สกุล คณะ หมายเหตุ
1  ทองแดง ดาบสากล  นายมนัสวี ดีจริง  ว.โลจิสฯ   เอเป้
2  ทองแดง เปตอง   นายสุรัฐ เย็นเยือก ป.โท   คู่ชาย
3 ทองแดง  เปตอง  นายจักรกฤษณ์ ทองกัลป์  ป.โท  คู่ชาย 
4  ทองแดง หมากล้อม  นายเจตน์สฤษฎิ์ วินัยธรรม  ป.โท  ทีมผสม 
5 ทองแดง   หมากล้อม  นายเสฏฐวุฒิ คำเสือ  ป.โท  ทีมผสม
6  ทองแดง หมากล้อม  น.ส.วรวรรณ สุขชื่น   บริหารฯ ทีมผสม 
7 ทองแดง  เรือพาย  นายศิริพงษ์ เจียมสกุล    ว.โลจิสฯ แคนู 200 ม. 
8  ทองแดง เทนนิส  นายกฤตบุญ พราหมณีย์  ป.โท ทีมชาย 
9 ทองแดง  เทนนิส  นายอวิรุทธ์ ผาผุย  ป.โท  ทีมชาย
10 เงิน  กอล์ฟ   นายนพรัฐ พานิชผล ว.โลจิสฯ   บุคคลชาย
11 ทอง กอล์ฟ  นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์     ศิลปศาสตร์ บุคคลชาย 
12 ทอง  กอล์ฟ   นายกัมลาศ นาเมืองรักษ์  ศิลปศาสตร์  ทีมชาย 
13 ทอง  กอล์ฟ   นายนพรัฐ พานิชผล ว.โลจิสฯ   ทีมชาย
14  ทอง กอล์ฟ   นายจิรพัฒน์ เจริญจิตร   บริหารฯ ทีมชาย 
15  ทอง กอล์ฟ  นายธนกร ตอสี   นานาชาติ   ทีมชาย
16  ทอง กอล์ฟ   น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ  ว.โลจิสฯ   บุคคลหญิง 
17 ทอง  กอล์ฟ    น.ส.อรณิชา โกนสันเทียะ   ว.โลจิสฯ ทีมหญิง 
18  ทอง  กอล์ฟ น.ส.ภัทรา บุศย์น้ำเพชร   ป.โท   ทีมหญิง
19  ทอง  กอล์ฟ น.ส.ชนิดา เทพสาร     บริหารฯ  ทีมหญิง
20  เงิน  ดาบ น.ส.ศุภานันท์ ลาแก้ว   ป.โท   เอเป้ทีม ญ
21  เงิน  ดาบ น.ส.สุภาพร ภูมา   บริหารฯ   เอเป้ทีม ญ
22  เงิน  ดาบ  น.ส.กชพรรณ ทองมะน้อย   ศิลปศาสตร์  เอเป้ทีม ญ
23 ทอง   ยูยิตสู นายรัชราช ยิ้มพราย   นิเทศฯ  Fighting 69 กก.
24  ทองแดง  ยูยิตสู  นายคมกริช เขียดนิน  บริหารฯ   Fighting 56 กก. 
25  ทองแดง   ยูยิตสู นายมณเทียน ศุภพร    บริหารฯ  Duo show mix 
26  ทองแดง   ยูยิตสู  น.ส.จักษณา ยิ้มสอาด  ศิลปศาสตร์   Duo show mix 
27  ทองแดง  ยูยิตสู นายมณเทียน  ศุภพร  บริหารฯ   Duo show 
28  ทองแดง  ยูยิตสู  นายอะตอมมะสะ  ฮิโรยาม่า  ศิลปศาสตร์  Duo show  
29  เงิน  เปตอง นายณัฐนนท์ รุ่งเจริญ   ว.โลจิสฯ   ชู๊ตติ้ง ชาย 
30 ทองแดง  ยูยิตสู   นายคมกริช เขียดนิน   บริหารฯ  Newaza ชาย 56
31  ทองแดง ยูยิตสู  นายอะตอมมะสะ ฮิโรยาม่า   ศิลปศาสตร์   Newaza ชาย 62
32  เงิน  หมากล้อม  น.ส.วรวรรณ สุขชื่น  บริหารฯ   ทีมหญิง
33   เงิน หมากล้อม  น.ส.จุฑาทิพย์ เพ็ชรสุวรรณ    ป.โท  ทีมหญิง
34   เงิน หมากล้อม   น.ส.จุฑารัตน์ เพ็ชรสุวรรณ   ป.โท  ทีมหญิง
35   เงิน หมากล้อม   น.ส.อรนุช เจริญวงศ์วรกุล   ป.โท  ทีมหญิง
36  ทอง ยูยิตสู   นายรัชราช ยิ้มพราย   นิเทศฯ Newaza ชาย 69 
37  ทองแดง  เทนนิส นายปิ่น มหถาวร    ป.โท   ชายคู่
38  ทองแดง  เทนนิส  นายวโรตม์ อุดมสุข  นิติ  ชายคู่
39  เงิน  เทนนิส  นายกฤตบุญ พราหมณีย์   ป.โท   ชายคู่
40  เงิน เทนนิส   นายอวิวุทธ์ ผาผุย   ป.โท   ชายคู่
41 ทองแดง  ชายหาด  น.ส.สิรินุช ขาวฟอง    บริหารฯ   หญิง
42  ทองแดง  ชายหาด  น.ส.อัญชนา ช่างคำ   ว.โลจิสฯ  หญิง
43  ทองแดง  ชายหาด  นายเศรษฐวรรษ เพชรสวัสดิ์   บริหารฯ    ชาย
44  ทองแดง  ชายหาด  นายณรงค์เดช กางกรณ์    บริหารฯ   ชาย
45 ทองแดง   วอลเลย์  น.ส.คารีน่า เคร้าเซอ    หญิง
46  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.จิดาภา ไกยสิทธิ์    หญิง
47  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.ชิตพร กำลังมาก    หญิง
48  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.ภัททิยา จวงจันทร์    หญิง
49  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.ฐิตาภา ทองสีดี    หญิง
50  ทองแดง  วอลเลย์ น.ส.ฐิติมา ศรีห่อแก้ว     หญิง
51  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.ถาวรีย์ จิตเจริญ    หญิง
52 ทองแดง   วอลเลย์  น.ส.อุสา ดาวเวิน    หญิง
53  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.สุธิดา มิ่งมิตวัน    หญิง
54  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.พรธิดา สวัสดิรักษ์    หญิง
55  ทองแดง  วอลเลย์ น.ส.กนกอร ย่องมณี     หญิง
56  ทองแดง วอลเลย์  น.ส.กุลภา เปี่ยมพงษ์สานต์     หญิง
57  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.หทัยรัตน์ จารัตน์    หญิง
5  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.โสรยา พรมหล้า    หญิง
59  ทองแดง  วอลเลย์  น.ส.สุนิตรา สีบาล    หญิง
60  เงิน  วอลเลย์  คลิกชม  คลิกชม ชาย 
61  เงิน ฟุตซอล   คลิกชม คลิกชม   ชาย
62 ทอง  บาส   คลิกชม คลิกชม   หญิง
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70