บริการUploadImage


แนะนำศูนย์บริการ
ทางคณะมีความคิดที่ว่า คงจะดีไม่น้อยถ้านักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทำงานกับมืออาชีพในขณะที่ยังศึกษาอยู่ โดยที่นักศึกษาได้ปล่อยของแสดงฝีมือและได้รับประสบการณ์ดีๆ โดยมีอาจารย์ในคณะเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับพี่เลี้ยงที่เป็นนักออกแบบดิจิทัลมืออาชีพ ซึ่งถือเป็นกระบวนการบ่มเพาะบุคลากรได้อย่างดี SDM Design Center จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นั้น

วัตถุประสงค์

SDM Design Center เป็นศูนย์กลางที่ให้นักศึกษาได้ทำงานให้กับลูกค้าจริงโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านดิจิทัลมีเดียทั้งในคณะและบริษัทต่างๆ เป็นผู้ดูแลการผลิต เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงในการทำงานร่วมกับคนหลายๆสาขา รู้ถึงกระบวนการทำงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ โดยทางคณะจะคัดเลือกนักศึกษาที่จะเข้ามาทำงานกับทาง SDM Design Center ซึ่งต้องเป็นนักศึกษาที่มีฝีมือดี และมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง แต่ที่สำคัญที่สุดคือจะต้องเป็นคนที่สามารถบริหารจัดการเวลาของตัวเองได้ดี ทั้งเรื่องเรียนและงานที่ได้รับมอบหมาย ความรับผิดชอบและฝีมือจึงเป็นคุณลักษณะเฉพาะที่ SDM Design Center มองหา

เป้าหมาย

คณะมุ่งที่จะพัฒนา SDM Design Center ให้มีศักยภาพสามารถรับงานที่มีขนาดใหญ่มากขึ้น และจะเป็นแหล่งรวมขุนพลทางด้านดิจิทัลมีเดียที่มีชื่อเสียง ส่งต่อไปยังตลาดการทำงานจริงในอนาคตทั้งแหล่งงานในประเทศและต่างประเทศต่อไป

ผลงาน
SDM Design Center เปิดให้บริการด้านการออกแบบดิจิทัลมีเดียแบบครบวงจร ทั้งแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน โดยปัจจุบันมีการให้บริการในด้านต่างๆ ดังนี้

  1. การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์
  2. การออกแบบกราฟิกดีไซน์
  3. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  4. การทำ Presentation
  5. การพัฒนาสื่อ Interactive
  6. การพัฒนาสื่อ Multimedia
  7. Flash Game
  8. การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานด้านสื่อสร้างสรรค์

 

 
ติดต่อศูนย์บริการ
อาจารย์นภนต์ คุณะนิติสาร (อาจารย์ประจำ)
SDM Design Center คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชชนนี (อาคาร 5) เลขที่ 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทร.
: 02-579-1111 ต่อ 2000
อีเมล์
napon.ku@spu.ac.th

UploadImage

UploadImage