แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

ปัจจุบันภาครัฐและภาคธุรกิจ ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิด เรื่อง ลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน   ดังจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ลอจิสติกส์มาตั้งแต่ปี 2546  จนถึง  ปี 2555  ซึ่งเน้นถึงเรื่องความสำคัญของบุคลากรทางด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน   อีกทั้งกระแสตอบรับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสการจัดการธุรกิจในระดับโลก ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการจัดการรวมทั้งตำแหน่งในดำเนินงานไปสู่แนวทางการจัดการองค์ธุรกิจด้วยแนวคิดการจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ประเด็นสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในสภาวะปัจจุบัน คือ การพัฒนาแนวคิด (Thinking) และภาวะผู้นำ (Leadership) ตลอดจนถึงข้อมูล ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านการปฏิบัติ ใหม่ๆ ในด้านลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน   จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการก่อตั้งสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน (Supply Chain Intelligence Institute) ในสังกัดของมหาวิทยาลัยศรีปทุม