บริการ


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมควบคู่กับการเรียน เป็นผู้นำกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในการโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา ค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนสะสม 2.50 ขึ้นไป
3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านกิจกรรม อาทิเช่น ความสามารถในด้านการเป็นผู้นำนักเรียน การโต้วาที เชียร์ลีดเดอร์ ฯลฯ
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องบำเพ็ญตนเพื่อช่วยงานให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย อย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ชั่วโมง
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ต่ำกว่า 2.50 ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา และไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา
4. ต้องเป็นผู้นำกิจกรรมปีละ 12 กิจกรรม (ภาคฤดูร้อน 2 กิจกรรม , ภาคเรียนที่ 1-2 ภาคละ 5 กิจกรรม)