บริการ


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ได้รับการพัฒนาทักษะการกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และกีฬาระดับอุดมศึกษา โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2.เป็นนักกีฬาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ที่มีการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาดีขึ้นผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวจากคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
3.เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย หรือเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในระดับต่างๆ หรือเป็นนักกีฬาที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหรือรองชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬาแห่งชาติ หรือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
4.ต้องมีหลักฐานความประพฤติดี ใบประกาศนียบัตรผลงานด้านกีฬา จากสถาบันหน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สโมสรต้นสังกัด หรือสมาคมกีฬาต่าง ๆ
5.ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการถูกลงโทษหรือถูกดำเนินคดีในศาล สถาบัน องค์กรสมาคมกีฬา สโมสร กีฬาและการกีฬาแห่งประเทศไทย

จัดสรรทุนให้กับคณะ/สาขาวิชา ที่ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม ดังนี้
1.คณะนิติศาสตร์
2.คณะบริหารธุรกิจ
- สาขาวิชาการจัดการ
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
- สาขาวิชาการตลาด
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
3.คณะบัญชี
4.คณะนิเทศศาสตร์
- สาขาวิชาการโฆษณา
-  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
-  สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
5. คณะศิลปศาสตร์
-  สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
6. คณะสารสนเทศศาสตร์
-  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7. คณะเศรษฐศาสตร์

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ในระหว่างที่ได้รับทุนต้องประพฤติปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณาจารย์ และผู้ฝึกสอนกีฬาชนิดนั้นๆ
3. ต้องมีการพัฒนาฝีมือทางด้านการกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เช่นการเข้าร่วมการแข่งขันที่สมาคมฯ หรือสหพันธ์กีฬาชนิดนั้น ๆ จัดขึ้น เป็นต้น
4. เมื่อมหาวิทยาลัยกำหนดให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการใด นักกีฬาต้องเข้าร่วมและลงแข่งขันอย่างเต็มความสามารถและปฏิบัติตามข้อบังคับ กติกาของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด
5. มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาทุนเป็นรายปี และหากถูกตัดสิทธิ์การให้ทุนนักกีฬายินดีรับคำตัดสินโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น
6. ต้องปฏิบัติตามข้อปฏิบัติในการเรียนของนักกีฬาทุนตามเงื่อนไขวิธีการปฏิบัติระหว่ารับทุนและสัญญาในสัญญาทุนการศึกษาของนักกีฬา
7. ต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น