บริการ


ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีกิจกรรมเด่นทุกคณะ โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะละ 2 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรี พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาโดยในแต่ละภาคการศึกษามีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่า ที่มหาวิทยาลัย กำหนดไว้ในข้อบังคับ อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
2. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3. เป็นผู้ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุม และสังคม
4. เป็นผู้ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และรู้รักสามัคคี
5. เป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัย
6. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
• กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ( FM ทก. 01 ) ผ่านระบบ (เปิดระบบการสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา เริ่มเปิดระบบวันที่ 3 พ.ค. 2553 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. 2553)  กรอกใบสมัครได้ที่นี้
• Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ( FM ทก.01 )

พร้อมส่งเอกสารประกอบดังนี้
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
• ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา Download
• แผนผังแสดงที่อยู่ของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
• เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกียรติบัตร แฟ้มประวัติและผลงานระยะเวลาการดำเนินการ
• ปิดรับการสมัครพร้อมส่งใบสมัครที่สำนักงานทุนการศึกษาภายในวันที่ 24 พ.ค. 2553
• ประกาศผลผู้ที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์วันที่ 25 พ.ค. 2553 (ผ่านระบบเว็บไซด์)
• สัมภาษณ์วันที่ (แจ้งการกำหนดการสัมภาษณ์ภายหลังอีกครั้ง)
• ประกาศผล (แจ้งการกำหนดการให้ทราบภายหลังอีกครั้ง)