บริการ


ทุนเรียนดี

มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีทุกคณะ โดยจัดสรรให้กับนักศึกษาคณะละ 2 ทุน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวจะได้รับ ยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา 1 ปีการศึกษา ระดับปริญญาตรี พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน
1. เป็นผู้ที่มีผลการศึกษาได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 โดยแต่ละวิชาจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด C
2. เป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาหาความรู้ มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี และบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
3. เป็นผู้ที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษามีจำนวนหน่วยกิตไม่ต่ำกว่าที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในข้อบังคับ อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา
4. ไม่เป็นผู้ที่กำลังได้รับทุนการศึกษาประเภทใดประเภทหนึ่งของมหาวิทยาลัย
5. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนการศึกษา
• กรอกใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก. 01) ผ่านระบบ (เปิดระบบการสมัครประมาณเดือนพฤษภาคม ของทุกปีการศึกษา เริ่มเปิดระบบวันที่ 3 พ.ค. 2553 เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พ.ค. 2553) กรอกใบสมัครได้ที่นี้
• Download ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา (FM ทก.01)

พร้อมส่งเอกสารประกอบดังนี้
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
• สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
• สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
• ใบแสดงผลการเรียน จำนวน 1 ฉบับ
• หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ