บริการ


ทุนเพชรศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี หากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณา เพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
3. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
4. เป็นผู้ที่ไม่อยู่ในระหว่างการได้รับทุนการศึกษาประเภทอื่น
5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา จำนวนทุนที่จัดสรร 25 ทุน

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรีหากมีผลการเรียนดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยจะได้รับพิจารณาเพื่อได้รับทุนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกต่อไป
เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00
- ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
- ไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา
4. เป็นติวเตอร์จำนวน 20 ชั่วโมง / ภาคการศึกษา