บริการ


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์  มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆ ได้ โดยผู้ที่ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. มีผลการเรียนสะสม 2.75 ขึ้นไป
3. มีผลงานด้านกิจกรรมที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งประดิษฐ์ อาทิเช่น มีความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์และดิจิทัลอาร์ตส์ ประดิษฐ์หุ่นยนต์ มีความถนัดและสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความสามารถเข้าร่วมโครงการแข่งขันนวัตกรรมต่างๆได้
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย
5. เป็นผู้ที่ไม่เคยศึกษาในระดับอุดมศึกษามาก่อน
6. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

จัดสรรทุนให้กับคณะที่จะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมดังนี้
1.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2.คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.คณะสารสนเทศศาสตร์

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตรปริญญาตรี

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยดี ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. มีความประพฤติที่ดี ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบ วินัย ข้อบังคับและคำสั่งของมหาวิทยาลัย
3. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาหมดสิทธิ์รับทุน เมื่อมีคะแนนเฉลี่ยสะสมเมื่อสิ้นปีการศึกษา ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี ต้องไม่ต่ำกว่า 2.75
- ต้องไม่ปรากฏผลการเรียนในระดับ F หรือ W ตลอดปีการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา
- ไม่มีสิทธิ์ในการย้ายคณะหรือสาขาวิชา
4. เข้าร่วมประกวด/แข่งขันในโครงการที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ครั้ง / ปีการศึกษา