บริการ


ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีนโยบายในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นภารกิจหลักสำคัญอีกประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ถือว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ โดยจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่งวงดนตรีสตริง วงดนตรีแชมเบอร์ นักร้อง นักแสดงนาฎศิลป์ไทย นักแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง Modern dance หางเครื่อง – จินตลีลา โดยผู้ที่ได้รับทุน จะได้รับค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร
2. ดนตรีร่วมสมัย โดยผู้ที่ได้รับทุนทุนการศึกษาค่าหน่วยกิตและค่าบำรุงการศึกษา ตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุน
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือสำเร็จการศึกษาอื่นที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
2. เป็นผู้มีความสามารถดังนี้
- วงดนตรี เช่น วงดนตรีไทย วงดนตรีพื้นเมือง วงดนตรีลูกทุ่ง วงดนตรีสตริง วงดนตรีแชมเบอร์ และ นักร้อง
- ด้านการแสดง เช่น นักแสดงนาฎศิลป์ไทย นักแสดงนาฎศิลป์พื้นเมือง Mordern dance และหางเครื่อง-จินตลีลา
3. มีความประพฤติเรียบร้อย
4. ไม่ติดยาเสพติด ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
ผู้รับทุนจะได้รับค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

เงื่อนไขหลังได้รับทุนการศึกษา
1. ผู้รับทุนต้องมีหน่วยกิตก้าวหน้าในการศึกษาให้ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาและไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตในแต่ละปีการศึกษา ทั้งนี้ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี
2.  ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่กำหนดไว้เท่านั้น นับแต่วันอนุญาตให้ได้รับทุนการศึกษา
3. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเช่นเดียวกับนักศึกษาปกติทุกประการ
4. ผู้รับทุนต้องมีความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมการแสดงและเป็นผู้ฝึกซ้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้ามามีส่วนร่วมและสนใจในกิจกรรมทางดนตรี-  นาฏศิลป์
5. ผู้รับทุนต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในเรื่องของความประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย และการแสดงความเคารพต่อคณาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ในระเบียบของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด
6. ผู้รับทุนจะต้องรายงานผลการศึกษา และผลงานด้านกิจกรรมต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ทุกภาคการศึกษา ต่อศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
7. การแสดงกิจกรรมทางด้านดนตรี – นาฏศิลป์ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันผู้รับทุน ต้องเป็นนักแสดงในนามมหาวิทยาลัยศรีปทุมเท่านั้น
8. ผู้รับทุนต้องให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจและตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ
9. ผู้รับทุนฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเจตนา มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาระงับการให้ทุนการศึกษาตามที่เห็นสมควร
10. ผู้ได้รับทุนขาดความรับผิดชอบในการฝึกซ้อมตามกำหนดจนทำให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณายกเลิกทุนโดยคำนึงถึงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นบรรทัดฐาน