บริการ


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
การให้บริการเกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา และเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองในการบรรเทาปัญหาด้านการเงินให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษา


ทุนสนับสนุนการศึกษา
การส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสำหรับนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความสามารถทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา