แนะนำหน่วยงาน


Rattanatiya
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี มีความสามารถทางด้านวิชาการและด้านกิจกรรมต่างๆ จึงเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม และกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้ได้ศึกษาจนสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติในภายภาคหน้าได้อย่างมีคุณภาพ
     อาจารย์รัตนติญา ฤทธิโชติ
  ผู้อำนวยการสำนักงานทุนการศึกษา
วัตถุประสงค์
การให้บริการด้านทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองในการบรรเทาปัญหาด้านการเงินให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการศึกษาต่อไป

ปรัชญา
เต็มใจบริการ   สร้างงานคุณภาพ

พันธกิจ
มุ่งประสานงานการให้บริการแก่นักศึกษา และผู้รับบริการทั้งหน่วยงาน ภายในและภายนอกด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส และเสมอภาค เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ


วิสัยทัศน์
มุ่งประสานงานพัฒนาองค์กรโดยเน้นการให้บริการที่ดีสร้างความประทับใจ ด้วยความมีคุณภาพและไมตรีจิตต่อผู้รับบริการทุกคน

ปณิธาน
ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม