แนะนำหน่วยงาน


ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2539 มีชื่อเดิมว่าสำนักงานกองทุนเพื่อการศึกษาสังกัดฝ่ายกิจการนักศึกษา ปีการศึกษา 2544  เปลี่ยนชื่อเป็น “สำนักงานทุนการศึกษา” ปีการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนโครงสร้างโดยสังกัดฝ่ายกิจการพิเศษ ปีการศึกษา 2550  เปลี่ยนมาสังกัดกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์จนถึงปัจจุบัน