ถามตอบ

ถาม : ได้รับหมายศาลต้องปฏิบัติอย่างไร

ผู้กู้ยืมที่ได้รับหมายศาลต้องปฏิบัติดังนี้   
1. ผู้กู้ที่ไม่มีความประสงค์จะไปตามวันและเวลาที่ศาลนัด     
1.1 ให้ตรวจสอบยอดหนี้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา   
2.  ผู้กู้ชำระหนี้ตามความประสงค์ได้ 2 แบบ     
2.1 ชำระหนี้ปิดบัญชี (pay off) เป็น 0     
2.2 ชำระหนี้คงค้าง เงินต้น ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ให้เป็นลูกหนี้ปกติ   
3. ชำระค่าทนายความจำนวน 4,700 บาท เข้าบัญชีจ่ายบริหารกองทุน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รหัส company code 9067   
4. การชำระหนี้ข้างต้นต้องชำระก่อนวันศาลนัด 2 อาทิตย์   
5. ผู้กู้ชำระหนี้และค่าทนายความแล้วให้ดำเนินการ fax หลักฐานการ ชำระหนี้และหลักฐานการชำระค่าทนายความ พร้อมชื่อผู้กู้ เบอร์โทร วันที่ศาลนัด ถึงโครงการจัดตั้งฝ่ายบริหารหนี้ เพื่อดำเนินการถอนฟ้อง มาที่เบอร์ 02-6431470          
กรณีที่ไม่สามารถชำระหนี้ต้องปฏิบัติดังนี้   
1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลให้ไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดเพื่อไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล   
2. กรณีที่ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันที่มีรายชื่อระบุในหมายศาลคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปตามวันและเวลาที่ศาลนัดให้ทำเป็นหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หากผู้กู้ไม่ต้องการไปร่วมโครงการ   ผู้กู้ต้องไปชำระยอดที่มีอยู่ให้เป็นลูกหนี้ปกติ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2552 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-นามสกุล