ติดต่อหน่วยงาน


แผนที่หน่วยงาน


แผนที่ Google


สถานที่

สำนักงานทุนการศึกษา
อาคาร 10 ชั้น 6 ห้อง 602 มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน) 61 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2579 - 1111 ต่อ 2130, 2131, 2133
Fax : 0 2579 - 1111 ต่อ 2137
Email : scholarship@spu.ac.th