บริการ


Transcript

1.  มีลายน้ำ
2.  มีเส้น fiber บนกระดาษ
3.  มีแถบ Histrogram บนกระดาษ
4.  มีข้อความมหาวิทยาลัยศรีปทุม รอบโลโก้มหาวิทยาลัย เมื่อส่องด้วย Black Light
5.  มี Barcode

หมายเหตุ สำหรับเอกสารที่ออกตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป