บริการ


คู่มือนักศึกษา
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ระดับปริญญาตรี
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่2) พ.ศ. 2553 >>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอสอบชดเชย >>ไฟล์แนบ
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประเภทนักศึกษาและระยะเวลาการศึกษา >>ไฟล์แนบ


ระดับบัณฑิตศึกษา
-ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 >>ไฟล์แนบ

ทุกระดับการศึกษา
-ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาย้อนหลัง >>ไฟล์แนบ

แนวปฏิบัติ สำหรับทุกระดับการศึกษา
-การขอลาพักการศึกษา >>ไฟล์แนบ
-การขอลงทะเบียนล่าช้า / เปลี่ยนแปลงรายวิชา เกินช่วงที่กำหนดให้ลงทะเบียน >>ไฟล์แนบ
-การยื่นคำร้องกรณีอื่นๆ >>ไฟล์แนบ