บริการ


download คู่มือ/แบบฟอร์ม
1. คู่มือลงทะเบียน สำหรับนักศึกษา
  • flow การลงทะเบียนด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนปกติ,ล่าช้า ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
  • ขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน เปลี่ยนแปลงรายวิชา ด้วยตนเองระดับปริญญาตรี ผ่านอินเทอร์เน็ต>>ไฟล์แนบ
  • ความหมายข้อความในคู่มือลงทะเบียน นักศึกษาระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย>>ไฟล์แนบ
2. คู่มือการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ 3. คู่มือการอนุมัติการลงทะเบียน 4. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ กรณีมารับเอกสารแทน>>ไฟล์แนบ
5. การย้ายคณะสาขาวิชา>>ไฟล์แนบ
6. ขั้นตอนการดูตารางเรียน>>ไฟล์แนบ