บริการ


งานรับเข้าศึกษาใหม่

- ตรวจสอบระเบียนการฯ นักศึกษาใหม่
- งานรับสมัครนักศึกษาใหม่
- งานบัตรนักศึกษา
- จัดทำทะเบียนประวัตินักศึกษา
- ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาเดิม
- เทียบโอนรายวิชานักศึกษาใหม่
- ย้ายวิทยาเขต