บริการ


ระดับปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา ระดับปริญญาเอก ดังนี้
การจัดการดุษฎีบัณฑิต
 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-รัฐประศาสนศาสตร (สีเหลืองทอง)
image0314 UploadImage
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 
UploadImage  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี