บริการ


ระดับปริญญาโท
มหาวิทยาลัยกำหนดสีของแถบพาดบ่าครุยตามสีของปริญญา  ระดับปริญญาโท ดังนี้
 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สีขาว

นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลือง
   

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สีม่วง

บัญชีมหาบัณฑิต  สีเขียว
   

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สีเลือดหมู

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)  สีเทา
   

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สีเหลืองทอง
 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สีฟ้า
การจัดการมหาบัณฑิต      สีฟ้า