บริการ


1. มีลายน้ำ
2. มีเส้น fiber บนกระดาษ
3. มีข้อความมหาวิทยาลัยศรีปทุม รอบโลโก้มหาวิทยาลัย เมื่อส่องด้วย Black Light
4. มี Barcode

หมายเหตุ สำหรับเอกสารที่ออกตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป