บริการ


งานสถิติสารสนเทศและงานบริหารงานทั่วไป
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
- จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
- ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน
- ธุรการและสารบรรณ
- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทะเบียน
- บริการงานงบประมาณ การเงิน  พัสดุ-ครุภัณฑ์ สำนักงานทะเบียน