บริการ


งานสถิติและสารสนเทศ

- พัฒนาระบบสารสนเทศ
- ดูแลฐานข้อมูลสำนักงานทะเบียน
- จัดทำสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล
- ดูแลเว็บไซต์สำนักงานทะเบียน