บริการ


1.  มีข้อความมหาวิทยาลัยศรีปทุม รอบโลโก้มหาวิทยาลัย เมื่อส่องด้วย Black Light

หมายเหตุ สำหรับเอกสารที่ออกตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป