บริการ


งานสำเร็จการศึกษา

- ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา
- ขออนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา
- งานจัดทำปริญญาบัตร
- งานตรวจสอบคุณสมบัตินักศึกษาตามคำร้อง
- ออกเอกสารทางการศึกษา (ผู้สำเร็จการศึกษา)
- แจ้งผลตรวจสอบคุณวุฒิ จากภายนอก