บริการ


งานทะเบียนการศึกษา

- การบริหารงานทะเบียนประจำภาค
- ย้ายคณะ / หลักสูตร / สาขาวิชาและเทียบโอนรายวิชา
- จำแนกสถานภาพนักศึกษารายบุคคล
- ออกเอกสารทางการศึกษา (นักศึกษา)
- เรียนข้ามสถาบันวิทยาเขต
- ประมวลผลการศึกษาและแจ้งผลการศึกษาประจำภาค