แนะนำหน่วยงาน


ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน

UploadImageวารุณี บัวศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน


โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1361
อีเมล์: warunee.bu@spu.ac.th
แผนกทะเบียนนักศึกษา
UploadImageประทุม แย้มนาม
หัวหน้าแผนกทะเบียนการศึกษา


โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1362
อีเมล์: pratoom.ye@spu.ac.thส่วนงานรับเข้าศึกษา
UploadImage
รฐา ปั้นประเสริฐ    
หัวหน้างานรับเข้าศึกษาใหม่


โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1021 
อีเมล์: rata.pu@spu.ac.th

UploadImageศิริเพ็ญ จุยะโส
เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษาใหม่

โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1021
อีเมล์: siripen.ju@spu.ac.th

UploadImageปภังกร รังแก้วกิตติ
เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษาใหม่โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1021

UploadImageเบญญาภา ธัญญเจริญ
เจ้าหน้าที่งานรับเข้าศึกษาใหม่โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1021


ส่วนงานทะเบียนการศึกษา
UploadImageวิรงรอง พุ่มจันทร์
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนการศึกษา

โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1503
อีเมล์: wirongrong.ph@spu.ac.th 


 
ส่วนงานสำเร็จการศึกษา

UploadImageอำไพ เสือเปีย
หัวหน้
างานสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1127
อีเมล์: ampai.su@spu.ac.th

UploadImageสุพัตรา โพธิ์รอด
เจ้าหน้าที่งานสำเร็จการศึกษา 


โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1127
อีเมล์: supattra.ph@spu.ac.th

UploadImage
นงนุช ยอดเสรณีย์
เจ้าหน้าที่งานสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1128
อีเมล์: nongnuch.yo@spu.ac.th

UploadImageสุรณียพร อนันสานิกรณ์
เจ้าหน้าที่งานสำเร็จการศึกษา

โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1128
อีเมล์: suraneeyaporn.an@spu.ac.thส่วนงานบริหารทั่วไป
UploadImageธัญญ์นิธิ มณีรุ่งรัตน์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


โทรศัพท์:0 2579 1111 ต่อ 1023
อีเมล์: tanyaniti.ki@spu.ac.th