แนะนำหน่วยงาน


 

ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
UploadImage ดร.โยธิน มัชฌิมาดิลก
โทร : 0 2579 1111
ต่อ 1361
อีเมล :
yothin.mu@spu.ac.th
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียน
UploadImage นันทพร เศรษฐทัตต์
โทร : 0 2579 1111
ต่อ 1361
อีเมล : 
nantaporn.sa@spu.ac.th
 
ส่วนงานสถิติสารสนเทศและการบริหารทั่วไป
UploadImage ณัฐพล ตุ้มทอง
โทร : 0 2579 1111
ต่อ 1116
อีเมล :
nuttapol.to@spu.ac.th
 
ส่วนงานรับเข้าศึกษา
UploadImage รฐา ปั้นประเสริฐ    
หัวหน้างานรับเข้าศึกษา
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1021 
อีเมล์: rata.pu@spu.ac.th
   
UploadImage ศิริเพ็ญ จุยะโส
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1024
อีเมล์:
siripen.ju@spu.ac.th
UploadImage อคิราภ์  กุลคณนาถ
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1024
อีเมล์:
akira.ku@spu.ac.th
UploadImage ปภังกร รังแก้วกิตติ
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1024
อีเมล์:
papangkorn.ra@spu.ac.th
UploadImage จิรวัฒน์ อัศวพลไพศาล
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1024
อีเมล์: jirawat.as@spu.ac.th
ส่วนงานทะเบียนการศึกษา
UploadImage อาจารย์ปิยนันท์ จันทรังษี
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1102
อีเมล์:
piyanan.ja@spu.ac.th
   
UploadImage อานนท์ บุญจุ้ย
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1026
อีเมล์:
arnon.bu@spu.ac.th
   
ส่วนงานสำเร็จการศึกษา
UploadImage อำไพ เสือเปีย
หัวหน้างานสำเร็จการศึกษา
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1362
อีเมล์:
ampai.su@spu.ac.th
UploadImage นงนุช ยอดเสรณีย์
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1362
อีเมล์:
nongnuch.yo@spu.ac.th 
UploadImage สุรณียพร อนันสานิกรณ์
โทรศัพท์:0 2579 1111
ต่อ 1362
อีเมล์:
suraneeyaporn.an@spu.ac.th
UploadImage รพีพรรณ พลายงาม
โทรศัพท์:0 2579 1111 
ต่อ 1362
อีเมล์:
rapeephan.pl@spu.ac.th