ข้อพึงรู้เกี่ยวกับการศึกษา


          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่นักศึกษาควรรู้นี้ เพื่อเป็นคู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใช้เป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาให้เข้าใจกับระบบการจัดการศึกษา รายละเอียด โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา ระบบการลงทะเบียน การวัดและประเมินผลการศึกษา ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ และข้อปฏิบัติที่จำเป็นในการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในหลักสูตร เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา โปรดยึดถือแนวปฏิบัตินี้ รวมทั้งติดตามข้อมูล ข่าวสารที่มหาวิทยาลัย ที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ เป็นประจำ หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อสงสัย ในระหว่างการศึกษา ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากแนวปฏิบัตินี้ตลอดระยะเวลาการศึกษา โดยแบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage
UploadImage