ถามตอบ

ถาม : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่ไหน

ตอบ : สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตั้งอยู่ที่อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 1

ถาม : งานประชาสัมพันธ์ ทำเกี่ยวกับอะไร

ตอบ : มีหน้าที่หลักในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสะท้อนภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยแก่ผู้ปกครอง นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยตลอดจนสาธารณชนทั่วไป

ถาม : ต้องการสอบถามหรือแจ้งหรือรับคืนของหายติดต่อได้ที่ไหน

ตอบ : ​ติดต่อสอบถาม รับแจ้ง รับคืน ของหายได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์อาคาร 1 ชั้น 1 หรือโทร.1000