แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

สำนักงานประชาสัมพันธ์ สังกัดอยู่ในกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มีหน้าที่ในการสร้างและรักษาภาพลักษณ์ที่ดี เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมของคณะและหน่วยต่างๆเพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้ข่าวสารของมหาวิทยาลัยศรีปทุม


ปฏิทินการปฏิบัติงาน