แนะนำหน่วยงาน


ความเป็นมา

สำนักงานพัสดุ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า สำนักงานบริหารทรัพย์สิน ซึ่งแยกเป็นหมวดงานย่อยคือ งานจัดซื้อ และงานพัสดุหลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ เพื่อให้รองรับ และครอบคลุมการบริหารการจัดการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้สำนักงานพัสดุได้แยกออกจากสำนักงานบริหารทรัพย์สิน และตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ ชื่อว่าสำนักงานพัสดุ โดยอยู่ภายใต้การบริหารงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และอธิการบดี

ปัจจุบันมี นางรังสิยา พุคยาภรณ์ เป็นผู้บริหารงานสำนักงาน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัสดุ  มีเจ้าหน้าที่ประจำรวมทั้ง สิ้น 7 คน โดยแบ่งเป็นในส่วนงานจัดซื้อ จำนวน 3 คน และในส่วนงานพัสดุ จำนวน 4 คน