แนะนำหน่วยงาน


แนะนำหน่วยงาน

โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหน่วยงานที่ให้บริการให้คำปรึกษา ผลิต ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับหน่วยงานในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ โรงพิมพ์ยังทำหน้าที่ผลิตข้อสอบให้กับมหาวิทยาลัย โดยจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสทัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอใช้บริการ