บริการ


บริการ

งานเลขานุการ

ได้ทำการกลั่นกรองงานที่นำเสนออธิการบดีพิจารณา และติดตามงานที่ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดำเนินการ รวมถึงการประสานติดต่อนัดหมายต่างๆ ของอธิการบดี


งานสารบรรณ

ทำการบริหารงานเอกสารให้เป็นไปตามประกาศ เรื่องงานสารบรรณของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และให้บริการด้านพัสดุภัณฑ์และไปรษณียภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย คือ การนำคำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบโดยผ่านระบบ e-Office การจัดส่งเอกสารผ่านระบบ e-document เป็นต้น


งานประชุมและประสานงาน

รับผิดชอบการ “ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย” และการประชุมอื่นๆ ในระดับมหาวิทยาลัย หรือประชุมที่อธิการบดีมอบหมาย รวมทั้งการติดต่อประสานงานต่างๆ ของการประชุม เพื่อให้นสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่า “โดดเด่นด้าน ICT” งานประชุมและประสานงาน จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน เช่น การเชิญประชุมผ่านระบบ Google Calendar การจัดการประชุมให้เป็น Paper less Meeting เพื่อลดการใช้กระดาษ